Manutentore Meccanico Mobile - Roma
ID Công việc
55085
Đã đăng
27-Tháng 7-2022
Đường dây dịch vụ
GWS Segment
Loại vai trò
Toàn thời gian
(Các) Địa điểm
Rome '- Lazio - Italy
La risorsa si occuperà di:
•    Manutenzione sui gruppi frigo nei periodi estivi,
•    Riparazioni su impianti VRV,
•    Ricerca guasti su impianti VRV (Daikin, Mitsubishi)
•    Piccoli interventi di manutenzione ordinaria e di natura varia (es. pulizia filtri),
•    Verifiche sugli impianti (corretto funzionamento della macchina, verifiche di fgas, efficiente energetiche),
•    Rilievi su efficientamento energetico,

Requisiti:
•    Conoscenze nel campo frigorifero (almeno 5 anni di esperienza),
•    Possesso di F-GAS (preferibile),
•    Conoscenza di impianti VRV e gruppi frigo ad acqua,
•    Competenza sulle caldaie (preferibile),
•    In grado di fare ricerche guasti e riparazioni,
•    Disponibilità a fare attività di estrazione e natura differente,
•    Collaborazione,
•    Esperienza in CAT o in ditte di manutenzione,
•    Saldatura a rame (preferibile)

Dotazioni:
- Smartphone
- Furgome aziendale

Orario di Lavoro:
Lun-Ven / 08:00-17:00
Reperibilità

Luogo di lavoro: Roma e provincie Laziali (Viterbo, Frosinone, Latina)

Requisiti:
  • Conoscenze nel campo frigorifero (almeno 5 anni di esperienza),
  • Possesso di F-GAS (preferibile),
  • Conoscenza di impianti VRV e gruppi frigo ad acqua,
  • Competenza sulle caldaie (preferibile),
  • In grado di fare ricerche guasti e riparazioni,
  • Disponibilità a fare attività di estrazione e natura differente,
  • Collaborazione,
  • Esperienza in CAT o ditte di manutenzione,
  • Saldatura a rame (preferibile)

CBRE GWS
CBRE Global Workplace Solutions (GWS) hợp tác với khách hàng để đưa lĩnh vực bất động sản trở thành một đóng góp quan trọng vào năng suất và hiệu suất của tổ chức. Mô hình quản lý tài khoản khách hàng của chúng tôi là trọng tâm trong phương pháp tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm để cung cấp các giải pháp bất động sản tích hợp. Mỗi khách hàng được giao phó cho một cán bộ chuyên trách và được hỗ trợ bởi các nguồn lực khu vực và toàn cầu, tận dụng nền tảng mạnh mẽ nhất trong ngành. CBRE GWS mang lại kết quả nhất quán, có thể đo lường được cho khách hàng của chúng tôi ở mọi giai đoạn của vòng đời và trên khắp các ngành cũng như khu vực địa lý.