FM Technician (RN)
ID Công việc
56580
Đã đăng
04-Tháng 3-2022
Đường dây dịch vụ
GWS Segment
Loại vai trò
Toàn thời gian
(Các) Địa điểm
Rimini '- Emilia-Romagna - Italy
Stiamo cercando Tecnici Manutentori elettrici e meccanici da inserire sull'area di Rimini.


Manutentore Meccanico

Il manutentore meccanico si occupa dell’esecuzione di piani di manutenzione programmata ed interventi di manutenzione su chiamata in ambito termico, idraulico, igienico sanitario, solare termico, antincendio e condizionamento d’aria e tutto quello che riferisce al settore della climatizzazione ed impianti meccanici speciali


Manutentore Elettrico

Il manutentore elettrico di occupa dell’esecuzione di piani di manutenzione programmata ed interventi di manutenzione su chiamata in ambito elettrotecnico o elettronico e tutto quello che riferisce al settore dell’impiantistica elettrica, di distribuzione energia e di comando e controllo.


Responsabilità

La risorsa eseguirà e porterà a chiusura tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a lui assegnati. Avrà responsabilità ed autonomia nell’esecuzione degli interventi manutentivi, lavorerà in squadra per i lavori più complessi.


Dotazioni

Avrà in dotazione sistemi informativi aziendali per la gestione delle richieste oltre alla opportuna attrezzatura di diagnosi e risoluzione degli interventi più comuni. Sarà dotato di abbigliamento aziendale specifico per la sua operatività e risponderà al responsabile della gestione del contratto.

Requisiti

Qualifica o diploma tecnico in ambito meccanico o termotecnico biennale, triennale, quinquennale di istituti tecnici.

Qualifica o diploma in ambito elettrotecnico o elettronico biennale, triennale o quinquennale di istituti tecnici.
CBRE GWS
CBRE Global Workplace Solutions (GWS) hợp tác với khách hàng để đưa lĩnh vực bất động sản trở thành một đóng góp quan trọng vào năng suất và hiệu suất của tổ chức. Mô hình quản lý tài khoản khách hàng của chúng tôi là trọng tâm trong phương pháp tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm để cung cấp các giải pháp bất động sản tích hợp. Mỗi khách hàng được giao phó cho một cán bộ chuyên trách và được hỗ trợ bởi các nguồn lực khu vực và toàn cầu, tận dụng nền tảng mạnh mẽ nhất trong ngành. CBRE GWS mang lại kết quả nhất quán, có thể đo lường được cho khách hàng của chúng tôi ở mọi giai đoạn của vòng đời và trên khắp các ngành cũng như khu vực địa lý.