Contract Support - Milano - Banche
ID Công việc
66478
Đã đăng
14-Tháng 6-2022
Đường dây dịch vụ
GWS Segment
Loại vai trò
Toàn thời gian
(Các) Địa điểm
Milan '- Lombardia - Italy
Per ogni cliente/commessa, CBRE GWS identifica e struttura un team di professionisti dedicati alla gestione dei servizi.
Il Contract Support rappresenta una figura cardine del gruppo di lavoro dedicato ad uno specifico cliente.
Si tratta infatti di una figura che, nell’ambito del gruppo di lavoro assegnato alla commessa, supporta il responsabile di sito nella gestione di tutte le attività quotidiane, garantendo la costante connessione con tutte le funzioni centrali (HR, Finance, EHS).
Principali attività/responsabilità:
- Collaborazione con il team Finance per la gestione delle attività di chiusura mensile,
- Gestione del processo di fatturazione della commessa,
- Gestione dei fornitori (emissione numeri d’ordine, codifica dei nuovi fornitori, valutazione della performance delle attività subappaltate),
- Supporto al Site Manager per la creazione di specifici documenti e report relativi all’andamento della commessa,
- Supporto alle funzioni Quality, EHS e People per la gestione di tutte le relative tematiche della commessa,
- Identificazione ed implementazione di opportunità per il contenimento dei costi al fine di migliorare l’efficienza dei servizi erogati.
Requisiti:
  • Conoscenza di Excel (Pivot, cerca.vert)
  • Saper organizzare la propria attività sulla base delle priorità
  • Orientamento all’autonomia
  • Sicurezza nella gestione dei numeri
  • Precisione ed attenzione al dettaglio
  • Affidabilità

CBRE GWS
CBRE Global Workplace Solutions (GWS) hợp tác với khách hàng để đưa lĩnh vực bất động sản trở thành một đóng góp quan trọng vào năng suất và hiệu suất của tổ chức. Mô hình quản lý tài khoản khách hàng của chúng tôi là trọng tâm trong phương pháp tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm để cung cấp các giải pháp bất động sản tích hợp. Mỗi khách hàng được giao phó cho một cán bộ chuyên trách và được hỗ trợ bởi các nguồn lực khu vực và toàn cầu, tận dụng nền tảng mạnh mẽ nhất trong ngành. CBRE GWS mang lại kết quả nhất quán, có thể đo lường được cho khách hàng của chúng tôi ở mọi giai đoạn của vòng đời và trên khắp các ngành cũng như khu vực địa lý.