facebook linkedin

Procurement Manager

Ho Chi Minh , Vietnam

Ref#: 20006034

Date published: 3-Mar-2020

Share with: Facebook LinkedIn Twitter Send to a friend

I- Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tương tác với Bộ phận vận hành và Tài chính kế toán để kiểm soát ngân sách chi phí cho phép và lựa chọn nhà thầu cung ứng hàng hóa phù hợp yêu cầu vận hành.

Tuân thủ, triển khai, hướng dẫn và đề xuất điều chỉnh Quy trình mua sắm/lựa chọn nhà cung cấp phù hợp cho hoạt động Quản lý bất động sản của Bộ phận tại từng thời điểm.

Tư vấn cho hoạt động thu mua được thực hiện tại các BQLTN. Kiểm soát rủi ro và đảm bảo công tác thu mua thực hiện đúng quy định trong phạm vi nhiệm vụ của các Ban quản lý Tòa nhà.

Tìm kiếm, lựa chọn Nhà thầu, đề xuất phương án và Tổ chức đấu thầu theo đúng thủ tục và quy định cho các hoạt động thu mua, lựa chọn nhà cung cấp cho các Tòa nhà theo nguyên tắc tập trung

Quản lý danh sách Nhà cung cấp được chọn và tái đánh giá định kỳ/đột xuất khi cần. Giám sát/Đánh giá chất lượng dịch vụ nhà cung cấp tại Dự án.

Phối hợp với các BQLTNNcung cấp trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn Dịch vụ liên quan và đảm bảo chất lượng Dịch vụ theo cam kết trong Hợp đồng.

Hướng dẫn Nhà cung cấp về thủ tục thanh toán, chịu trách nhiệm xử lý hóa đơn và hồ sơ thanh toán cho Nhà cung cấp được giao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công…

II-  Các yêu cầu:


1. Tốt nghiệp Đại học, liên quan các chuyên ngành Kinh doanh, Quản lý, Tài chính kế toán, Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành Tòa nhà, thương thảo Hợp đồng.

2.Có kiến thức về Hợp đồng, Đấu thầu, Tài chính Kế toán.

3. Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm hoặc đào tạo liên quan đến hoạt động Quản lý bất động sản, trong đó ít nhất 2 năm làm quản lý thu mua hàng.

4. Giao tiếp tiếng Anh tốt